Illustrasjonsfoto: Pixabay

Soneterapi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med soneterapi?

Et av grunnprinsippene i naturmedisinen er helhetsprinsippet. Dette er tanken om at den menneskelige organismen fungerer som et hele, og at enkeltsymptomer ikke sees som isolerte fenomen. Alle symptomer er uttrykk for hvorledes organismen prøver å ta vare på eller vinne tilbake helsen. Denne holdningen til mennesket avspeiler seg i måten soneterapien jobber etter. Selv om pasienten kommer for en bestemt plage, foretar terapeuten alltid en helhetsbehandling som stimulerer hele organismen. Unntaket kan være ved akutte tilstander, der fokuset kan være mer rettet mot spesielle lokaliteter.

Første konsultasjon hos en terapeut som driver med soneterapi, vil begynne med nedskrivning/journalføring av symptomer eller smertetilstander, sykdomshistorie, medisinbruk osv.

Disse opplysningene vil danne grunnlaget for hvilke behandlingsstrategi terapeuten velger. Noen terapeuter har spesialisert seg i bruk av utvalgte sonesystem, som f.eks. fot eller hand. I slike tilfeller, vil det som regel bli foretatt en såkalt helhetsbehandling innenfor en bestemt sone. Behandlingen følger da et bestemt mønster for å dekke/påvirke hele kroppssystemet. Andre terapeuter velger å arbeide i flere sonesystem, og velger da ut de som passer best til hver enkelt pasient.

Arbeidsteknikken for å massere de ulike sonene kan være forskjellig, men de fleste bruker hendene som redskap. Av og til brukes «sonepinner» for å komme inn på punkter som er vanskelig tilgjengelig. Massasje/trykk på sonene kan oppleves smertefullt, men vil etter hvert avta. Er motstanden i vevet stort, gir dette også større smerte. Smertepunkter kan både oppleves med referanse til de deler av kroppen som pasienten har bevisste plager i, men også i andre organsystem som man vanligvis ikke har bevissthet om – f.eks. indre organer. Den generelle målsettingen med behandlinga er å fjerne spenninger i alle typer vev og dermed bedre grunnlaget for det en kaller selvhelbredelse. Terapeuten prøver etter beste evne ikke å overskride den enkeltes smertetoleranse, men legger seg tett opp til for å få en optimal terapeutisk effekt.

Det totale bildet av hvilke soner som er smertefulle eller yter vevsmotstand, kan sammen med pasientens sykdomshistorie gi en nyttig og utvidet informasjon om generell helsetilstand. Dette er nyttig i forbindelse med videre behandling. Ved mistanke om tilstander som er utenfor terapeutens kompetanseområde, skal alltid pasienten rådes til å oppsøke lege eller annen adekvat behandling.

Førstegangskonsultasjon varer som regel fra ¾ t til 1 ½ t. Etterfølgende behandlinger varierer fra 1 – ½ time.

Antall behandlinger det vil være behov for, vil variere avhengig av flere faktorer: sykdomshistorie, sykdommens art, livstil, ernæring, medisinbruk osv.

Fagkrav til soneterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med soneterapi som hovedterapiform:

Soneterapirelaterte fag 250 undervisningstimer

Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer

Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer

Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer

Totalt 710 undervisningstimer

 

Ekstern praksis 100 timer

Fordypningsoppgave 50 timer

Egenstudietimer 710 x 1,1 781 timer

Totalt studieomfang 1641 timer

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

Blant annet om dokumentasjon og forskning

Refleksologi til hjemmebruk

Hefte av refleksolog Arve Fahlvik

RiEN - Reflexology in Europe Network
Hovudmålet er utvikling av utdanningstandardar innan soneterapi/refleksologi, stimulera til forsking og påverka styresmakter i dei europeiske landa slik at soneterapi/refleksologi blir ein akseptert terapiform i framtida

SFRF - Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet

VRT - Vertical Reflex Therapy
Vertical Reflex Therapy is a remarkable reflexology discovery where the dorsal hand or foot reflexes are briefly treated while weight-bearing

Zoneterapeuters klienter [Sverige]
Nordiskt databasprojekt med undersökning av svenska zonterapeuters yrkesutövning och deras klienter. En motsvarande undersökning är genomförd i Danmark.