Terapeutisk eurytmi

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med terapeutisk eurytmi?

En behandling med terapeutisk eurytmi begynner med en henvisning av en lege. Legen lager en anamnese og stiller en diagnose etter skolemedisinske prinsipper, og en utvidet diagnose på grunnlag av den antroposofiske medisin. Hvis legen har kunnskap om terapeutisk eurytmi vil han gi et forslag om bestemte øvelser. I tillegg stiller eurytmiterapeuten en bevegelsesdiagnose ut ifra kroppsholdning og bevegelsesmuligheter til pasienten. Her finnes det 4 fenomenologiske trinn til en bevegelsesanalyse: 1. det fysiske, 2. det funksjonelle, 3. den psykiske, 4. intensjonen (bevissthet).  Sammen med diagnosen og henvisning fra legen og terapeutens bevegelsesanalyse og et første ”helhetsinntrykk” av pasienten, vil eurytmiterapeuten lage en terapiplan med et terapimål. Denne planen vil i en behandlingsprosess forandres hvis nødvendig.  Øvelsene i terapeutisk eurytmi virker som medisin. Derfor er legen primærkontakt. Samtalen mellom legen og eurytmiterapeuten (kanskje også flere terapeuter) vedrørende en behandlingsplan, er en viktig del av en begynnende behandlingsprosess.
Handler det mer om en oppbyggende eller harmoniserende pedagogisk-hygienisk eurytmi (med barn), eller om en hygienisk-styrkende eurytmi, eller om profylaktisk eurytmi (Salutogenese), kan en eurytmiterapeut hvis nødvendig også arbeide uten en lege. Terapeutisk eurytmi gjøres på Rudolf Steinerskoler, i landsbyer for psykisk utviklingshemmede mennesker, i omsorgsarbeid, på antroposofiske sykehus og i pleiehjem, i hospits og i egen praksis.
Pasienten veiledes av en terapeut (1 – 2 ganger i uken), og voksne pasienter øver ideelt sett også daglig på egen hånd. Øvelsene er individuelt tilrettelagt. Bevegelsene gjøres stående, gående eller om nødvendig sittende. I visse tilfeller kan det også handle om at terapeuten beveger pasientens armer eller ben og føtter, f.eks. ved lammelser.
En terapienhet med voksne varer normalt 30-45 minutter. Med barn eller veldig syke mennesker blir det ofte kortere, kanskje flere ganger i uken. 6-12 behandlinger utgjør en behandlingssyklus.  Barn i en skolesituasjon kommer som regel til øvelse flere ganger i uken i en 6 ukers periode. Ved utviklingsforstyrrelser eller kroniske sykdommer kan en behandling gå over en lengre periode.

Fagkrav til eurytmiterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med terapeutisk eurytmi som hovedterapiform

Fagkravet til en eurytmiterapeut er en 4-årig bachelorutdanning i eurytmi ved Den norske eurytmihøyskole i Oslo eller tilsvarende skoler i utlandet. I tillegg kommer en 1,5 års fagutdannelse i terapeutisk eurytmi, etter å ha vært yrkesaktiv gjennom en tid og etter en praksisperiode innenfor omsorg og/eller klinisk sykepleie.
Gjennom grunnutdannelsen lærer studenten bevegelseskunsten eurytmi.

Gjennom fagutdannelsen utdannes man til eurytmiterapeut.

I tillegg til de terapeutiske eurytmiøvelsene arbeides det med medisinske, terapeutiske, metodiske og teoretiske aspekter for at terapeutisk eurytmi skal kunne spenne vidt behandlingsmessig sett.

Undervisningen omfatter kurs i sunnhet og helse, embryologi, anatomi, fysiologi, psykologi, patologi, m.m. I Sverige, Tyskland, Sveits, England, Amerika finnes utdanningssteder for terapeutisk eurytmi.

I Sverige, Norge og Tyskland finnes tilbud om et Masterstudium i eurytmi og eurytmiterapi, som 1-årig heltidsstudium (i Tyskland) eller 2- 3-årig deltidsstudium.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.