akupunktur
Foto: Svein Johannessen/HsiB

Akupunktur

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med akupunktur?

Første gang hos en akupunktør vil det bli utført journalføring av symptomer og smertetilstander. Noen akupunktører utfører trykk av spesielle punkter eller soner på kroppen for å klargjøre tilstanden nærmere. Inspeksjon av farge, tegn og trekk i ansiktet eller på huden kan også bli gjort. Dessuten foretar de fleste akupunktører puls- og tungediagnostikk for å presisere symptombildet. All eksaminasjon har som formål å kartlegge yin yang-balansen og qi-tilstanden i organer og meridianer.

Behandlingen foregår ved at små tynne nåler føres inn i akupunkturpunktene i huden på kroppens overflate. Sterile engangsnåler er påbudt. Noen akupunktører manipulerer nålene, andre gjør det i mindre grad eller ikke i det hele tatt, og lar nålene sitte i fra 25-40 minutter med pasienten liggende på en benk. Tilleggsbehandling med andre former for påvirkning som nevnt ovenfor skjer ved behov.

Tradisjonelt har akupunktur vært brukt i Kina som terapiform med daglig behandling i 1-2 uker, eller lenger. For travle mennesker vil det være mer praktisk med ukentlige behandlinger over en periode. Akutte problemer kan avhjelpes med 1-4 behandlinger, kroniske problemer krever ofte 8-12 behandlinger eller flere. Visse sykdommer eller medisinbruk krever konsultasjon eller oppfølging hos lege. Vi viser i denne sammenheng også til NNHs etiske regelverk med hensyn til pasienthåndtering og informasjonsplikt.

Fagkrav til akupunktør MNNH eller naturterapeut MNNH med akupunktur som hovedterapiform

Akupunkturrelaterte fag 600 undervisningstimer

Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 1 060 undervisningstimer

Egenstudier (1060 t x 1,1) 1166 timer selvstudier
Totalt studieomfang 2 226 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 ½ år til 5 år deltid.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

ETCMA - THE European Traditional Chinese Medicine Association
Paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer ulike retninger innen TCM.

WFAS - World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies
Arbeider for å fremme tradisjonell kinesisk medisin (TCM), utvikling av utdanningstandarer, stimulere til forskning og for økt aksept av TCM.

Jeremy Ross
Combining Western Herbs and Chinese Medicine

Svenska Akupunkturförbundet
Et riksdekkende yrkesforbund for akupunktører i Sverige.