salvie - salvia officinalis
Salvie/Salvia officinalis Foto: Svein Johannessen/NNH

Fytoterapi

Hva kan jeg forvente meg i en behandlingssituasjon med fytoterapi?

Første behandling begynner med en grundig samtale hvor terapeuten danner seg et bilde av de problemer pasienten kommer med. Det føres journal. Typiske spørsmål omhandler symptomer, sykdomsforløp, tidligere sykdommer og familiære disposisjoner, kost, livsstil, medisinbruk, fordøyelse mv.

På bakgrunn av samtalen og etterfølgende undersøkelse utarbeider terapeuten et forslag til behandling, herunder råd om kost, eventuelle kosttilskudd, urter mv. Fytoterapeuten skal kjenne til eventuelle interaksjoner mellom medisiner og urter og vil ta hensyn til dette i behandlingsopplegget.

Fytoterapi kan med fordel gis sammen med annen behandling.

Fagkrav til fytoterapeut MNNH eller naturterapeut MNNH med fytoterapi som hovedterapi

Fytoterapirelaterte fag 320 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 780 undervisningstimer

Egenstudier (780 t x 1,1) 858 timer selvstudium
Totalt studieomfang 1 638 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at full- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene. Studielengden ved de ulike skolene varierer fra 3 til 5 år deltid.

Undervisningstimer kan også skje over internett.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.

Nyttige lenker

Nordaflora
Nordaflora er en nettflora med vekt på nordlige arter som har mange interessante innslag av arktiske og østlige arter

Urtekilden
Norges største nettsted om urtemedisin.