Foto: Svein Johannessen/HsiB

Øreakupunktur

Hva kan jeg vente meg i en behandlingssituasjon med øreakupunktur?

Første konsultasjon hos en terapeut som driver med øreakupunktur vil begynne med nedskrivning eller journalføring av symptomer eller smertetilstander, sykdomshistorie, medisinbruk osv. Den visuelle undersøkelsen består i å undersøke/se:

* ørets form og temperatur
* eventuelle hevelser
* etter tegn som arr, rifter, sår, blemmer, fargeendring osv.

Etter visuell gjennomgang foretas en fysisk undersøkelse ved at terapeuten kjenner/trykker etter affiserte soner/punkter, eller bruker elektrisk punktsøker. Terapeuten kan også benytte pulsdiagnostikk for å finne ut hvor sykdom eller svakheten ligger. Friske soner/punkter kjennes ikke når de blir utsatt for trykk, og punktsøker vil ikke reagere. Affiserte punkter vil fortone seg som trykkømfientlige, og pasienten vil som regel kjenne det i form av smerte/ubehag. Det totale bildet av affiserte punkter og pasientens informasjon gir informasjon om pasientens helsetilstand. Dersom det fortsatt er usikkerhet omkring diagnosen vil terapeuten kunne benytte seg av andre diagnosemetoder. Behandling foregår ved at terapeuten setter inn akupunkturnåler, semipermanåler, elektrisk stimuli, laser eller benytter metoden hvor man fester frø og lar pasienten selv behandle de affiserte punktene med trykkmassasje.

Reaksjoner etter behandling er ofte økt utskilling via urin og avføring. Det kan også oppstå en forverring av pasientens generelle tilstand før bedring skjer. I noen tilfeller vil pasienten ha behov for å slappe av. Dette vil kunne redusere plager som kan oppstå etter behandling, som for eksempel hodepine.

Videre undersøkelse/behandling vil foregå på samme måte. På den måten fanges det opp alle endringer som har skjedd siden siste behandling, noe som er spesielt viktig ved kroniske tilstander.

Førstekonsultasjon varer som regel fra ¾ t til 1 ½ t, og etterfølgende behandlinger vil ta 20 minutter til 1 time.

Antall behandlinger det vil være behov for, vil variere. Akutte tilstander vil som oftest være raskere å behandle enn kroniske. Yngre pasienter reagerer som regel raskere på behandling enn eldre.

Fagkrav til øreakupunktør MNNH eller naturterapeut MNNH med øreakupunktur som hovedterapiform

Øreakupunkturrelaterte fag/klinikk 150 undervisningstimer
Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
Totalt 610 undervisningstimer

Egenstudier (610 t x 1,1) 671 timer selvstudier
Totalt studieomfang 1 281 timer studiebelastning

Antallet timer med egne studier er vurdert ut fra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter at fulltids- eller deltidsarbeid skjer ved siden av studiene.

Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta - uansett om dette er ein eller fleire. Når det gjeld tilleggsterapiformer som blir nemnt og som NNH ikkje har godkjenning for, har terapeuten ansvar for nødvendig og forsvarleg kompetanse. Dette er også stadfesta i ansvarsforsikringa som kvar einskild terapeut har.

Dei ulike faggruppene eller sentralstyret/landsmøtet i NNH har hovudansvaret for å fastsetja utdanningsnivå i dei ulike faga. Omsynet til at dei fleste integrerar fleire terapifag i sin praksis, har gjort at NNH satsar på å kvalitetssikra solide grunnutdanningar tilpassa ein naturterapeutisk praksis og med gode føresetnadar for vidare spesialisering - jfr. dei ulike fagkrava under terapibeskrivelsane.

Fagkrava i dei allmenndannande faga er i dag på minimum 300 undervisningstimar eller tilsvarande 30 studiepoeng i høgskulesystemet for grunnmedisinske fag (anatomi, fysiologi, patologi osb.), 50 undervisingstimar i Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) og 110 timar i Naturmedisinsk grunnutdanning.

Hovudmålet med desse allmenndannande faga er å utdanna terapeutar med ein høg etisk standard, gjera dei i stand til å kommunisera med andre fagprofesjonar og utvikla ei kritisk tenking til både seg sjølv, sitt eige fag, etablerte sanningar og nyare forsking/kunnskap. Vidare å skapa ei forståing for hovudprinsippa innan ulike klassiske naturmedisinske system for dermed å tydeleggjera den naturterapeutiske identiteten og komplettera forståinga og utøvinga av dei ulike terapiformene.

NNH har vedtektsfesta etiske regler som medlemma er forplikta til å fylgja.

Organisasjonen har også eit klageorgan/etisk råd som pasientar kan bruka om dei meiner seg feilbehandla i forhold til nemnde regelverk. Terapeutmedlem pliktar å ha oppslag om dette på venterom/kontor.