Generelt om NNH-terapeuters behandlingstilbud

Ein godkjent NNH-terapeut er pålagt i si marknadsføring spesielt å nemna den eller dei terapiformene vedkomande har godkjenning i, slik at pasientar kan være trygge på å få kvalifisert behandling i dei terapiformene som blir nytta – uansett om dette er ein eller fleire.

NNHs etiske råd

Alle NNH-godkjente terapeutar pliktar å halda seg til det etiske regelverket vedteken av vårt landsmøte. Etisk råd pliktar å vera upartisk og eventuelt innhenta utfyllande informasjon til si behandling av klagesaker.